VEDTEKTER FOR Berg og Singsaker Veterankorps

§1        Korpsets navn er Berg og Singsaker Veterankorps (BSV) og ble stiftet 11. mars 2003.

§2        BSV skal være et musikkorps med vekt på det sosiale.

§3        Korpset skal, mht oppdrag, unngå konkurranse med Berg og Singsaker Skolekorps.

§4        BSV er primært et korps for de som har vært medlem i  

a) Singsaker Skolekorps
b) Berg skoles Musikkorps
c) Berg og Singsaker Skolekorps

 og for de som er

d) Foreldre til nåværende eller tidligere korpsmedlemmer i korps nevnt i a, b og c

            Personer som ikke oppfyller de overnevnte krav, kan også opptas som medlem i korpset. 

 §5       Medlemmer som ønsker å melde seg ut av korpset, må gi skriftlig melding om dette til korpsets styre (e-post er tilstrekkelig).

§6        Korpset ledes av et styre på 5 medlemmer. Leder velges for ett år, de øvrige styremedlemmene for to år.
            To og to styremedlemmer er parvis på valg annet hvert år.

Styret skal ha følgende verv: Leder, kasserer, sekretær, materialforvalter og arrangementsansvarlig.

 I tillegg velges for ett år:

a) to varamedlemmer til styret
b) revisor
c) to medlemmer til valgkomité
d) ett varamedlem til valgkomité

Styret forestår den daglige driften av korpset og forplikter korpset utad.

§7        Årsmøtet er korpsets høyeste organ, og avholdes innen 31. mars. Varsel om årsmøtet sendes medlemmene senest 8 uker før årsmøtet.
            Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 4 uker før møtet.
            Innkalling med endelig saksliste sendes medlemmene innen 2 uker før årsmøtet.

§8        Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når minst 10 medlemmer ber om det og/eller etter forutgående innkalling fra styret, minst 2 uker før møtet skal avholdes.

§9        Semesteravgift og instrumentleie fastsettes av årsmøtet og betales to ganger i året.

§10      Ved ev. oppløsning av BSV kreves 2/3 flertall på årsmøtet hvor minst 50% av medlemmene er til stede.

§11      Ved korpsets opphør tilfaller korpsets aktiva Berg og Singsaker Skolekorps.

§12      Endring av vedtektene krever 2/3 flertall blant de fremmøtte på et årsmøte.